سلام

صبح شنبه همگی بخیر.

بدنم اسپاسم شدید شده و دیروزم رفتم آب درمانی و ماساژ. به حدی ماساژ برام دردناک بود که از حال رفتم و برام آب آوردن! ولی باید تحمل می . سه چهار بار دیگه برم، بدنم اوکی میشه.

بهم فرصت بدین این هفته رو ننویسم. کمتر از دستم کار بکشم تا بهتر بشم.

ممنون که درکم می کنین.

ممنون که هستین.


یا حق