این خانه که «m.a.di» نام گرفته، چنان محکم ساخته شده است که در برابر ز له نیز مقاومت می کند. این خانه ماژولی ضدز له از چوب ساخته می شود.