در نامه اقتصاد خطاب به رییس کل سازمان امور مالیاتی آمده است: مقتضی است در خصوص مودیانی که به تایید نهادهای ذیصلاح دچار خسارت شده اند و امکان عمل به تعهدات خود را ندارند تا بازگشت به ح عادی دستور توقف عملیات پیگیری صادر کند.