تصاویر وضعیت دومین روز روستاه های ویران شده کرمانشاه است.شامگاه یک شنبه بیست ویکم آبان ماه نودو شش ز له ای به بزرگی 7.3 ریشتر غرب کشور را به لرزه درآورد