اگر پرو و استرالیا پیروز شوند. ایران با یکی از4 تیم صربستان - مراکش - پاناما - نیجریه همگروه می شود که شانس ساده بودن گروهش فقط 25درصد است اما اگر هندوراس و نیوزلند پیروز شوند ایران با یکی از 5 تیم هندوراس - پاناما - نیوزلند - مراکش و نیجریه هم گروه می شود که شانس ساده شدن گروهش 60 درصد است.