رییس جمهور به همراه بهداشت عصر امروز ، با حضور در بیمارستان طالقانی کرمانشاه از مجروحین ز له بازدید د .