امیدوارم از پایین ترین نقطه شروع کرده و دوباره فوتبالمان را بسازیم.خداحافظی با انی که فوتبال ایتالیا را کنترل می کنند. لطفا گورتان را گم کنید! ممنون.