بازی ن شریفی مقابل ان با توجه به اینکه این بازیکن نیم فصل باید به اصفهان برگردد و برای طلایی پوشان بازی کند، کمی حساسیت برانگیز است و قطعا برای او شائبه هایی را ایجاد می کند.