افرادی که در زمان حاکمیت قانون جدید مرتکب جرم می شوند، بعضاً با تشدید مجازات مواجه خواهند شد.