محمدی، عنوان مشاور و سخنگوی وزارت امور خارجه را در کارنامه کاری خود دارد.