روستاهایی کلاجه و سراب ذهاب در س ل ذهاب بعد از ز له تقریبا به صورت کامل نابود شده است. طبق گفته شاهدان هنوز کمکی به اهالی این روستا نشده است.