بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود از تند شدن آهنگ رشد نقدینگی سرگردان در حکایت کرده است. از زمستان سال گذشته تا کنون، بانک مرکزی سه بار آمار افزایش این افزایش را اعلام کرده است.زمستان سال گذشته بود که خبر «هزار هزار میلیارد تومانی شدن» حجم پول های سرگردان، اقتصاد و ناظران اقتصادی را شوکه کرد.