در این دیدار هر دو تیم موقعیت های خوبی برای گ نی داشتند اما نتوانستند از آن استفاده کنند و در نهایت بازی بدون گل به پایان رسید.