ظریف به پیشنهادهای کمک کشورهای خارجی برای کمک به ز له زدگان کرمانشاه واکنش نشان داد.