در اینجا ترفندهایی را یاد می گیرید که شانس زنده ماندن شما را در موقعیت های مختلفی مثل گم شدن در جنگل، ز له، طوفان و ... افزایش می دهند.