شاید بسیاری گمان می د که محمود و اطرافیانش دژ نفوذ ناپذیری هستند که عملکرد آنها مورد نقد و بررسی قرار نخواهد گرفت، اما گذشت زمان ثابت کرد که حتی رئیس جمهور نیز می تواند به دادگاه و دادسرا احضار شود. این گونه بود که پس از گذشت سال ها، نخست به دادگاه فرا خوانده شد اما از رفتن به دادگاه خودداری کرد.