رو مه اعتماد نوشت: در گزارش مقدماتی که پژوهشگاه بین المللی ز له شناسی منتشر کرده، آمده است: «ساعت ٢١ و ٤٨ دقیقه، زمین لرزه ای با بزر ٧/٣، در ١٢ کیلومتری شهرستان تازه آباد استان کرمانشاه، مرز ایران و عراق به وقوع پیوست.