پوریا عالمی در رو مه شرق نوشت: بعد از ز له ای که در غرب ایران آمد و منجر به مرگ هم وطنان ما شد – که ما ضمن همدردی، به بازماندگان و هم وطنان و همچنین آسیب دیدگان عراق تسلیت می گوییم- اما بعد از این ز له، انواع شمندان، قهرمانان و تحلیلگران از خود بیرون آمدند و نظرات مشعشع خود را ابراز د.