برخی از مطبوعات معتبر جهان در واکنش به ز له مرگبار در ایران و کشته شدن صدها نفر از هموطنانمان، خبر این ز له را همراه با ع در صفحه یک خود کار د.