سخنگوی سازمان تیم های ملی فدراسیون دو و میدانی از مذاکره با یک مربی مطرح یی برای هدایت احسان حدادی خبر داد.