دنی خوشبختانه مشکلی برای ادامه دادن به فوتبالش ندارد.