دفتر نحست ی رژیم صهیونیستی در بیانیه ای روز به اظهارات خارجه روسیه درباره قانونی بودن حضور نیروهای حامی ایران در واکنش نشان داد.