رییس فرا یون امید مجلس شورای ی امروز ( ) از مجروحان حادثه ز له غرب کشور در بیمارستان تهران عیادت کرد.