وزارت خارجه روسیه با طعمی کنایه آمیز به اظهارات ضد روسی نخست انگلیس علیه مسکو پاسخ داد.