منابع نزدیک به رییس جمهور فرانسه اعلام د که ماکرون بر عدم بازنگری در توافق هسته ای ایران تاکید دارد.