نخست فرانسه امروز ( ) در سخنانی خواهان بازگشت آزادانه سعد حریری به لبنان شد.