یک منبع در وزارت خارجه به اظهارات اخیر دفاع درباره حضور نیروهای یی در این کشور هشدار داد.