کمیته سوم سازمان ملل متحد روز قطعنامه ای را علیه وضعیت در ایران تصویب کرد.