رئیس جمهور ترکیه در رأس یک هیأت بلند پایه وارد قطر شد.