چند ایرانی حاضر در یوم دی گوفرت بعد از دیدار ایران و ونزوئلا سامان قدوس را محاصره کرده و از او که سردرگم به نظر می رسد درخواست می کنند ز له ایران را تسلیت بگویند چون برایش خوب است.