رئیس جمهوری اعلام کرد که نخست لبنان استعفا نداد بلکه برکنار شد.