یک کارشناس ارشد زمین شناسی گفت: پس‎لرزه‎های اخیر ز له کرمانشاه امکان ت یب ندارند.