دادگاه cas پرونده استقلال و بازیکن کروات را در لیست پرونده های استماع شده خود قرار داد.