آمار فوتی ها و مصدومان ز له اخیر کرمانشاه، هنوز در حال افزایش است.