عمل جراحی روی شانه چپ دیگو مارادونا در شهر دوبی با موفقیت انجام شد.