سفر پادشاه مغرب به دوحه که به معنی ش تن حصار و تحریم علیه قطر است نشان می دهد این کشور در صدد جدا راه خود از عربستان سعودی است.