ولی فقیه در استان و کرمانشاه مهم ترین نیاز ز له زدگان را چادر، غذا و آب بر شمرد و گفت: رفع این نیازها کمک سریع مردم و مسئولان را احتیاج دارد.