یک فرد نیکوکار و گمنام س رستی همه ایتامِ مناطق ز له زده را بر عهده گرفت.