استاندار لرستان گفت: ۷۰ کامیون از کمک های لرستان وارد کرمانشاه شده و کمک ها همچنان ادامه دارد.