رئیس کل بیمه مرکزی درخصوص بیمه حوادث طبیعی از قبیل بیمه ز له و آتش سوزی توضیحاتی ارائه داد.