درحالیکه خارجه کشورمان پیشنهاد کمکهای خارجی از کشورهای دوست را رد کرده نخست رژیم صهیونیستی با ژستی نمایشی گفته که حاضریم به ز له زدگان ایران کمک کنیم.