مدیر پایگاه میراث جهانی بیستون و طاق بستان درباره وضعیت بیستون پس از ز له توضیحاتی ارائه کرد.