معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: برآورد اولیه خسارات ز له ۱۸۰۰ میلیارد تومان به رئیس جمهور ارائه شد.