مقامات ارشد ترکیه اعم از مقامات ت، مجلس، احزاب و شخصیت های مشهور ترکیه ضمن ابراز تسلیت و همدردی با ملت و ت ایران و خانواده قربانیان حادثه ز له، بر آمادکی این کشور برای ارسال کمک های امدادی به ز له زدگان تاکید د.