اسطوره ایتالیا و اینتر معتقد است مانچینی یا مورینیو باید برای هدایت آت انتخاب شوند.