رئیس جمهور سابق لبنان در سخنانی اظهار داشت که «سعد الحریری» نخست مستعفی این کشور در اعلام استعفای خود آزاد نبوده است.