معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کشورمان با دو مقام دفاعی و روسیه در خصوص تحولات رایزنی کرد.