ستاره 24 ساله اینتر، با پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت اش، مجددا آماده حضور در میادین شده است.