آباد غرب در مجلس شورای ی از صدور حکم بازداشت برای پیمانکار بیمارستان نوساز ت یب شده در این شهرستان خبر داد.