ز له ای به بزرگی ۳.۹ ریشتر مود در استان اسان جنوبی را لرزاند.